123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Niedziela – 17.08.16

Cały dzisiejszy dzień zwiedzaliśmy Malakkę. Wszyscy w dobrej formie, pogoda dobra.

Sa­fa­ri dzień piąty – Malezja dzień drugi – Malakka dzień drugi

Przed obiadem zwiedzamy:
– Red Clock Tower & Christ Church,
– Cheng Hoon Teng,
– Masjid Tranquerah,
– Melaka Menara Taming Sari,
– Sri Poyyatha,
– Vinayagar Moorthi Temple,
– Kampung Morten

Po obiedzie pojechaliśmy zwiedzić farmę krokodyli i tu spotkała nas miła niespodzianka, bo trafiliśmy na porę karmienia tych bestii, a potem sami mogliśmy je karmić. Oczywiście cała akcja została sfotografowana, ale jak pisałem – internet nie działa, więc na razie zdjęć na stronie nie ma.

Wieczór spędzamy spacerując po ulicach Malaki i odwiedzając niezliczone stragany z pamiątkami i jedzeniem. Koło 21 zaczęło podać i musieliśmy zakończyć ten pracowity dzień.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D