123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sobota – 16.07.16

Rano opuściliśmy Singapur i przekroczyliśmy granicę z Malezją. Z granicy singapursko-malezyjskiej do Malakki mamy do przejechania około 231 km. Pojechaliśmy przez Patit Jawa i Muar wg planu:

 

Trasa z Singapuru do Malakki.

Wszystko poszło zgodnie z planem. W drodze zwiedziliśmy:
– Sultan Abu Bakar Mosque in Johor Bahru,
– Arulmigu Sri Rajakaliamman Glass Temple in Johor Bahru,
– Arulmigu Rajamariamman Devasthanam in Johor Bahru,
– Przystań rybacką w Parit Jawa,
– Masjid Jamek Sultan Ibrahim in Muar.
Koło 19 byliśmy w Malacce, gdzie rozpoczęliśmy:

Safari dzień czwarty – Malezja dzień pierwszy – Malakka dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Malakka (ang. Malakka)
Liczba mieszkańców:788 tys.
Wysokość n.p.m.:9 m
Średnie temperatury:dzień: 31 °C, noc: 22 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:250 km


Jeszcze przed zakwaterowaniem w hotelu Euro Rich pojechaliśmy zwiedzić „Meczet na wodzie” (Malacca Straits Mosque). Stamtąd wróciliśmy do hotelu i po zakwaterowaniu poszliśmy zwiedzać miasto.

Niestety – sieć WiFi w tym hotelu jest, ale działa tak, jakby jej nie było. A jesteśmy tu dwie noce, stąd opóźnienie w relacji. Być może uda się wstawić zdjęcia w następnym hotelu (jeśli będzie działająca sieć).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D