123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Malezja 2016

W Malezji by­liś­my w ubieg­łym (tj. 2015) ro­ku. W tym ro­ku chcie­liś­my przy­le­cieć tu po­no­wnie i stąd za­cząć wy­pra­wę w 2016 ro­ku, ale oka­za­ło się, że bi­le­ty do Sin­ga­pu­ru by­ły tań­sze. Tak więc z Sin­ga­pu­ru prze­je­dzie­my do Kua­la Lum­pur wg pla­nu po­da­ne­go ni­żej, a z Kua­la Lum­pur po­le­ci­my do Wien­tia­nu w Lao­sie.

 

Część malezyjska wyprawy w 2016 roku.

  1. 16.07.2016. Prze­jazd z Sin­ga­pu­ru do Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
  2. 17.07.2016. Zwie­dza­nie Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
  3. 18.07.2016. Prze­jazd do Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  4. 19.07.2016. Zwie­dza­nie Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  5. 20.07.2016. Zwie­dza­nie Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  6. 21.07.2016. Prze­lot do Wien­tia­nu.

 

Fontanna w centrum Kuala Lumpur. Malezja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W